Ιπποκράτης, Ράδιο Αρβύλα και διεθνισμός

hippocrates__article

 

Στὸ τελευταῖο προπαγανδιστικὸ video τους περὶ γιατρῶν μὲ σύνορα, οἱ «ῥᾴδιο-ἀρβῦλα», ἐν μέσῳ τῶν φαιδρῶν φθεγμάτων τοῦ τύπου «ἂν ᾖσαι ἀλλοδαπὸς ψόφα γιατὶ ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη εἶναι γιὰ φλώρους», ἔπεσαν σἂν ἀρχάριοι στὴν παγίδα: Ὁ αυθεντικός ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ἀπευθύνεται μόνο σὲ Ἕλληνες καὶ δέν ἀναφέρει πουθενὰ ὅτι ὁ γιατρὸς ὀφείλει νὰ θεραπεύῃ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἂν ᾖναι Ἕλληνες ἤ βάρβαροι. Μάλιστα, πρός… ἐπιμόρφωσιν τῶν ἐπιδόξων μελετητῶν τοῦ Ἱπποκράτους «ῥᾴδιο-ἀρβῦλα», προκειμένου νὰ πάρουν μιὰ γεῦσι ἀπὸ πρῶτο χέρι γιὰ τὸ πόσο ἀντιρατσιστικὰ καὶ διεθνιστικά-παγκοσμιοποιητικὰ κριτήρια εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἰατρική, παραθέτουμε μερικὲς ἀπὸ τίς «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ» ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία, ὅπου ὁ βασιληὰς τῶν Περσῶν Ἀρταξέρξης, ὅταν παρουσιάστηκε ἐπιδημία στὸ στρατόπεδό του ἡ ὁποία θέριζε τοὺς στρατιῶτες του, ἔψαξε γιὰ τὸν καλλίτερο γιατρὸ τοῦ κόσμου, ἔμαθε ὅτι εἶναι ὁ Ἱπποκράτης καὶ τοῦ ζήτησε νὰ θεραπεύσῃ τὸ στράτευμά του ἀπὸ τὴν ἀῤῥώστια:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 9

Ὁ Βασιλεὺς τῶν Βασιλέων Μέγας Ἀρταξέρξης χαιρετᾷ τὸν Ὑστάνη, ὕπαρχο τοῦ Ἑλλησπόντου.

Ἡ φήμη γιὰ τὴν τέχνη τοῦ Ἱπποκράτη, τοῦ γιατροῦ ἀπὸ τὴν Κῶ ποὺ κρατάει ἀπὸ τὴν γενηὰ τοῦ Ἀσκληπιοῦ, ἔφτασε καὶ σὲ μένα. Δός του λοιπὸν ὅσο χρυσάφι θέλῃ καὶ ἄφθονα ὅ,τι ἄλλο τοῦ λείπει καὶ στεῖλε τον σὲ ἐμᾶς. Θὰ ᾖναι ἰσότιμος μὲ τοὺς καλλίτερους τῶν Περσῶν. Κι ἂν βρίσκεται καὶ κἄποιος ἄλλος ἄνθρωπος σπουδαῖος στὴν Εὐρώπη, νὰ τὸν κάνῃς φίλο τοῦ βασιλικοῦ οἴκου προσφέροντάς του πλούτη χωρὶς νὰ διστάσῃς. Γιατὶ τὸ  νὰ βρῇς ἀνθρώπους ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ὠφελήσουν μὲ τὶς συμβουλές τους δέν εἶναι εὔκολο. Ὑγίαινε.

Ὁ Ὑστάνης, ὕπαρχος τοῦ Ἑλλησπόντου, χαιρετᾷ τὸν Ἱπποκράτη, ἀπόγονο τῶν Ἀσκληπιαδῶν.

Ὁ Μέγας Βασιληὰς Ἀρταξέρξης σὲ χρειάζεται κι ἔστειλε μήνυμα σὲ μένα τὸν ὕπαρχο, ζητῶντας νὰ σοῦ δώσω χρήματα καὶ χρυσάφι ὅσο θέλῃς καὶ μὲ ἀφθονία ὅ,τι ἄλλο ἔχῃς ἀνάγκη καὶ ὅσα θέλῃς καὶ νὰ σὲ στείλω σ’ ἐκεῖνον γρήγορα. Θὰ ᾖσαι ἰσότιμος μὲ τοὺς καλλίτερους τῶν Περσῶν. Ἐσὺ λοιπὸν νὰ βρεθῇς στὸ πλευρό του γρήγορα. Ὑγίαινε.

Ὁ γιατρὸς Ἱπποκράτης χαιρετᾷ τὸν ὕπαρχο τοῦ Ἐλλησπόντου Ὑστάνη.

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἔστειλες λέγοντας ὅτι ἔρχεται ἀπὸ τὸν βασιληά, μήνυσε στὸν βασιληὰ ὅσα σοῦ γράφω ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορώτερα. Ἀπὸ εἰσοδήματα καὶ ῥοῦχα καὶ κατοικία καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται στὴ ζωὴ ἔχουμε άρκετά. Δέν ἐπιτρέπεται ἐγὼ νὰ καρπωθῶ πλούτη ἀπὸ τοὺς Πέρσες οὔτε νὰ θεραπεύσω τὶς ἀῤῥώστιες τῶν βαρβάρων ποὺ εἶναι ἐχθροὶ τῶν Ἑλλήνων. Ὑγίαινε.

Ὁ Ἱπποκράτης χαιρετᾷ τὸν Δημήτριο.

Ὁ βασιληὰς τῶν Περσῶν μοῦ μήνυσε νὰ πάω κοντά του· δέν ξέρει ὅτι γιὰ μένα ἡ σοφία ἔχει μεγαλύτερη δύναμι ἀπὸ τὸ χρυσάφι. Ὑγίαινε.

Ὁ ὕπαρχος τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνης χαιρετᾷ τὸν μεγάλο του δεσπότη, τὸν Βασιλέα τῶν Βασιλέων Ἀρταξέρξη.

Τὴν ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἔστειλες λέγοντάς μου νὰ τὴν στείλω στὸν Ἱπποκράτη, τὸν γιατρὸ ἀπὸ τὴν Κῶ τὸν Ἀσκληπιάδη, τὴν ἔστειλα. Ἔλαβα ἀπὸ αὐτὸν τὴν ἀπόκρισι ποὺ ἔγραψε καὶ ἔδωσε ζητῶντας νὰ τὴν στείλω στὸ παλάτι σου. Ἔστειλα λοιπὸν τὸν Γυμνάσβη Διευτύχη νὰ σοῦ τὴν φέρῃ καὶ νὰ σοῦ πῇ. Ὑγίαινε.

Ὁ Βασιλεὺς τῶν Βασιλέων Μέγας Ἀρταξέρξης λέει στοὺς Κῴους τὰ ἀκόλουθα:

Δῶστε στοὺς ἀγγελιοφόρους μου τὸν γιατρὸ Ἱπποκράτη ποὺ ἔχει κακοὺς τρόπους καὶ φέρεται μὲ ἀσέβεια καὶ σ’ ἐμένα καὶ στοὺς Πέρσες. Διαφορετικὰ μάθετε ὅτι θὰ ὑποστῇτε τὴν τιμωρία καὶ τοῦ παλῃοῦ σας λάθους. Θὰ καταστρέψω τὴν πόλι σας καὶ θὰ βυθίσω τὸ νησί σας στὸ πέλαγος καὶ ἔτσι θὰ πράξω ὥστε κἀνεὶς νὰ μήν γνωρίζῃ πιά ἂν ὑπῆρξε ποτὲ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τὸ νησὶ ἤ ἡ πόλι τῆς Κῶ.

Ἀπάντησις τῶν Κῴων.

Ὁ δῆμος ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσῃ στοὺς ἀγγελιοφόρους τοῦ Ἀρταξέρξη ὅτι οἱ Κῷοι δέν κάνουν τίποτε ἀνάξιο οὔτε τοῦ Μέροπα οὔτε τοῦ Ἡρακλῆ οὔτε τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Ἀπὸ σεβασμὸ σ’ ἐκείνους, σύσσωμοι οἱ πολίτες δέν θὰ παραδώσουν τὸν Ἱπποκράτη ἀκόμη κι ἂν ἔμελλε νὰ χαθοῦν ἀπὸ τὸν χειρότερο ὄλεθρο. Ὅταν ὁ Δαρεῖος καὶ ὁ Ξέρξης γράφοντας ἐπιστολὲς ζήτησαν ἀπὸ τοὺς πατέρες μας γὴ καὶ ὕδωρ, ὁ δῆμος δέν τοὺς τὰ ἔδωσε, ἀντιμετωπίζοντάς τους σἂν κοινοὺς θνητούς, ὅμοιους μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Καὶ τώρα τὴν ἴδια ἀπόκρισι δίνει. Φύγετε ἀπὸ τὴν γὴ τῶν Κῴων, διότι δέν θὰ σᾶς παραδώσουν τὸν Ἱπποκράτη. Κι ἐσεῖς οἱ ἀγγελιοφόροι πῇτε στὸν βασιληὰ ὅτι οἱ θεοὶ δέν θὰ μᾶς ξεχάσουν.

Χρῆστος Νίκας

http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/ippokraths-radio-arbula-kai-diethnismos#.UMMrPuQzygw

Comments Off on Ιπποκράτης, Ράδιο Αρβύλα και διεθνισμός

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.