Συνεργασία: Για μια συμμαχία Ελλάδας – Ρωσίας

na-strafei-tora-i-ellada-pros-ti-rosia-1-315x236Αι μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσώφ την δεκαετίαν του ’80 προεκάλεσαν την διάλυσιν και κατάπτωσιν της Σοβιετικής Ενώσεως. Επήλθε καταλήστευσις του πλούτου της χώρας υπό των τοκογλύφων με τας ευλογίας του τότε προέδρου Γέλτσιν. Ούτως είχεν η κατάστασις όταν ανέλαβεν την εξουσίαν ο Πούτιν. Η κατάρρευσις επιβραδύνθη, εσταθεροποιήθη η οικονομία και τώρα έχει αρχίσει η αύξησις της παραγωγής. Ως πρόεδρος αλλά και ως πρωθυπουργός, ο Πούτιν επρόσεξεν όλους τους τομείς ιδιαιτέρως τον στρατιωτικόν και την οικονομίαν. Η ευημερία αύτη είναι έκδηλος εκ του γεγονότος ότι η Ρωσία ηγείται της οικονομικής ομάδος BRICS και πρωτοστατεί της ενώσεως των πρώην Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχει ήδη αρχίσει ο εξοπλισμός της χώρας με υπερσύγχρονα όπλα και η εγκατάστασις αυτών ανά την επικράτειάν της. Περιοχαί με υδρογονανθρακικά κοιτάσματα ή πλησίον αυτών έχουν ενισχυθεί ιδιαιτέρως και στρατιωτικά γυμνάσια τελούνται συνεχώς. Τελευταίως, ενεδυναμώθη η συνεργασία με την Κίναν επί θεμάτων παγκοσμίου και περιφερειακής ασφαλείας αποβλεπούσης προς την προώθησιν της διεθνούς σταθερότητος.

Η Ρωσία είναι μία ηπειρωτική χώρα με θαλασσίους εκβάσεις προς τους Αρκτικόν και Ειρηνικόν Ωκεανούς, την Βόρειον θάλασσαν και τον Εύξεινον Πόντον. Στόχος και σκοπός των κυβερνήσεών της πάντοτε ήτο η πρόσβασις της Μεσογείου θαλάσσης απ’ όπου θ’ εδύνατο ν’ εξέλθη προς τα θερμότερα ύδατα του Ινδικού και Νοτίου Ατλαντικού και ν’ εμπορευθή. Εμπόδιον της επιτεύξεως αυτών υπήρξεν και υπάρχει η Τουρκία. Αν και πολλάκις συνεκρούσθησαν τα δύο κράτη εν τούτοις συνεφώνουν και η Ρωσία παρείχετο το δικαίωμα της διαπλεύσεως των Στενών των Δαρδανελίων και εισόδου της Μεσογείου. Μετά την πτώσιν του σουλτάνου και την άνοδον του Μουσταφά Κεμάλ, η μπολσεβικική Ρωσία υπεστήριξεν και εβοήθησεν αυτόν ποικιλοτρόπως.

Εκ του αντιθέτου, η Ελλάς είχεν δεσμούς με την Ρωσίαν. Οι Έλληνες εστρέφοντο προς βοήθειαν πάντοτε προς αυτήν κατά την διάρκειαν της Οθωμανικής υποδουλώσεως και μετά την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν έως της ελεύσεως του  Βενιζέλου. Ο λόγος αυτής της διαθέσεως ήτο η ορθόδοξος πίστις και η συγγένεια των Τσάρων με τον Βυζαντινόν θρόνον η ανεψιά του τελευταίου Έλληνος Αυτό-κράτωρος Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου, η Ζωή Σοφία Παλαιολόγου, ήτο η δευτέρα σύζυγος του Ιβάν Γ’ της Ρωσίας. Υπό την καθοδήγησίν της ο Ιβάν Γ’ υιοθέτησε τας συνηθείας των Βυζαντινών Αυτοκρατώρων και συνένωσεν τα διάφορα ανεξάρτητα δουκάτα και πριγκιπάτα υπό την εξουσίαν του αφού απετίναξεν τον ταταρικόν ζυγόν. Τοιουτοτρόπως, εστέφθη Τσάρος πασών των Ρωσιών. Η στάσις των Ρωσίας ήτο φιλική προς τους Έλληνες αλλά πάντοτε προς το συμφέρον της. Ενώ παρεκίνησαν τους Έλληνες να εξεγερθούν κατά των Τούρκων το 1770 και 1787, τους εγκατέλειψαν εις το έλεος των Τούρκων κατόπιν της υπογραφής των συνθηκών του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή και Ιασίου. Επίσης, δεν θα πρέπη να παραβλεφθή το δόγμα του πανσλαβισμού, το γεγονός της γενοκτονίας των Ελλήνων της Γεωργίας και του Πόντου υπό των μπολσεβίκων, καθώς και ο κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμος ο οποίος αν και προεκλήθη υπό των Βρεταννών υπεστηρίχθη υπό του Στάλιν.

Όμως, δυνάμεθα σήμερον να εμπιστευθούμε την Ρωσίαν και να συνεργασθούμε μαζί επί διαφόρων θεμάτων; Η Τουρκία είχεν δημιουργήσει ένα αρκετά φιλικόν κλίμα μετά την λήξιν του ψυχρού πολέμου και προσέγγιζεν την Ρωσίαν περισσότερον. Το κλίμα αυτό διεταράχθη προσφάτως με την ανάμειξιν της Τουρκίας εις την Συριακήν κρίσιν. Η συμμετοχή τούρκων αξιωματικών και στρατιωτικών εις την αντικαθεστωτικήν εξέγερσιν των δολοφώνων ισλαμιστών, ο εξοπλισμός και η παροχή εδάφους δράσεως, ο εξαναγκασμός προσγειώσεως πολιτικού αεροπλάνου της Συρίας και εν γένει η βοήθεια προς τους πολεμίους του Άσαντ έχει διαταράξει τας σχέσεις των δύο χωρών.

Η Ελλάς μεταπολεμικώς για πρώτην φοράν προσέγγισεν την Ρωσίαν-Σοβιετικήν Ένωσιν- επί της επαναστατικής κυβερνήσεως του 1967 και ήτο η πρώτη χώρα π’ ανεγνώρισε την κυβέρνησιν εκείνην. Τότε υπεγράφησαν διάφοροι εμπορικαί συνεργασίαι όπως η κατασκευή του ηλεκτρικού εργοστασίου τύρφης εν Φιλίπποις, υδροηλεκτρικών εργοστασίων, εργοστάσιον παραγωγής αργιλίου- πρόγραμμα ΩΜΕΓΑ- και άλλα. Ενώ υπήρξαν συμφωνίαι επί μερικών θεμάτων, όπως ο αγωγός Πύργου-Αλεξανδρουπόλεως, δεν υλοποιήθησαν εξ αιτίας τρομοκρατικής αντιδράσεως των ΗΠΑ -πυρκαϊές των ετών 2007 και 2009- αι οποίαι ήθελον να οδηγήσουν την Ελλάδα προς την παρούσαν κρίσιν και πτώχευσιν ώστε να κατασχέσουν την Ελληνικήν περιουσίαν. Βεβαίως, το πλήθος δεν ηδύνατο ν’ αντιληφθή τι εμέλετο να συμβή κι’ εξέλεξεν τον Jefrey.

Μία πιθανή συνεργασία με τους Ρώσους είναι δυνατή εις πολλούς τομείς ενεργείας, εξορύξεως μεταλλευμάτων, ναυπηγήσεως πλοίων παντός είδους, αεροναυπηγικής, εξοπλιστικών συστημάτων και εν γένει βιομηχανίας. Μέρος των Ρωσικών επενδύσεων πρέπει να στραφή προς την ανάπτυξιν της γεωργίας και κτηνοτροφίας μας ώστε να γίνουμε αυτάρκεις και πάλι. Αρκεταί χώραι της Ευρώπης και κυρίως η Γερμανία έχουν ήδη αρχίση την συνεργασίαν με την Ρωσίαν εις πολλούς τομείς επί πλέον της ενεργείας. Η Ελλάς δύναται να εκμεταλλευτή αυτήν την πολιτικήν και να ‘καλύψη’ την συνεργασίαν της με την Ρωσίαν από τας αντιδράσεις των ΗΠΑ και να δείξη ότι δεν είναι υποταγμένη εις την Αμερικήν και ότι διατηρή ίσας αποστάσεις εκ των δύο. Επίσης, Η Ελληνική πολιτική θα πρέπη να κάνη σαφές και προς τους Ρώσους ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος προέχουν και δεν θ’ ανεχθή συμπεριφοράς ομοίας του παρελθόντος από οιονδήποτε.

Όμως όλα αυτά θ’ επιτευχθούν, μόνο όταν ηγείται της χώρας άνθρωπος ΕΛΛΗΝ, αποφασισμένος δηλαδή ν’ υπερασπίση τα συμφέροντα του ΕΘΝΟΥΣ επί οιουδήποτε κόστους.

ΠΗΓΗ

Comments Off on Συνεργασία: Για μια συμμαχία Ελλάδας – Ρωσίας

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.