Συνεργασία: Η συρρίκνωση της Εθνικής μας Οικονομίας

figure__article

Είχα γράψει ότι στην παρούσα φάση προέχει η σταθεροποίηση της οικονομίας μας και ότι αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση της αποταμίευσης. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η περιστολή των κρατικών δαπανών, με μία όμως μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα με την αύξηση της αποταμίευσης ΔΕΝ διαφεύγει ρευστό από την πραγματική οικονομία, ενώ αντιθέτως ΔΕΝ συμβαίνει το ίδιο με την περιστολή της κρατικής δαπάνης. Τούτο συμβαίνει βέβαια με τον δεύτερο τρόπο διότι το ποσόν της περιστολής διαφεύγει προς τους δανειστές μας. Όπως είχα γράψει με την αύξηση της αποταμίευσης το ΑΕΠ ισορροπίας Q0 μικραίνει, τείνον προς το πραγματικό ΑΕΠ Q*, του τελευταίου τούτου παραμένοντος σταθερού. Με την περιστολή των κρατικών δαπανών το Q0 επίσης μικραίνει τείνον προς το Q*, το Q* όμως επίσης μικραίνει!

Για να το δούμε αυτό αναλυτικά, έστω C η κατανάλωση, Ι η (εγχώρια) επένδυση και G οι κρατικές δαπάνες (βλ. σχήμα). Έστω ότι η τρόικα μειώνει τις κρατικές δαπάνες κατά x. Επειδή το ποσόν αυτό x θα διαφύγει από την πραγματική οικονομία και θα το επιβαρυνθεί πρωτίστως η κατανάλωση, έπεται ότι και το C+I θα μειωθεί κατά x. Αλλά από τα όμοια τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΗΘ αντιστοίχως έχουμε
x = δQ0 – δQ0 ´ tan(45°-φ),     (1)
και
x = δQ*´ tan(45°-φ).     (2)
Άρα
δQ0/δQ* = tan(45°-φ)/[1-tan(45°-φ)],     (3)
και επομένως
δQ*/δQ0 = 1/tan(45°-φ) – 1.     (4)
Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι
δQ* > δQ0  <=> tan(45°-φ)  <  ½ ,     (5)
από όπου προκύπτει τελικά
δQ*  >  δQ0  <=>  tanφ > 1/3 ,     (6)
το οποίο σημαίνει ότι
δQ* > δQ0  <=>  φ > 18°,5 .     (7)
Ο ακριβής τύπος που δίνει τον λόγο δQ*/δQ0 , προκύπτει από την (4) και είναι
δQ*/δQ0 = 2tanφ / (1-tanφ).     (8)
Το συμπέρασμα μέχρις εδώ λοιπόν είναι ότι για φ > 18°,5 το πραγματικό προϊόν Q* μειώνεται περισσότερο από το προϊόν ισορροπίας Q0 και αντιστρόφως! Ας μας πει ο κ. Στουρνάρας πόσο είναι το φ στη σημερινή οικονομία μας!
Απομένει να ερευνήσουμε τι συμβαίνει με την ύφεση, αν δηλαδή μικραίνει ή μεγαλώνει. Για να το δούμε αυτό θα εξετάσουμε τον λόγο
λ = 1 – Q*/Q0 .     (9)
Αν παραγωγίσουμε ως προς Q0 , έχουμε τη σχέση
dλ/dQ0 = Q*/Q0 2 – (dQ*/dQ0)/Q0 ,     (10)
Από την οποία σχέση προκύπτει
dλ/dlnQ0 = Q*/Q0 – dQ*/dQ0 .     (11)
Έχουμε όμως dlnQ0 < 0 και Q* < Q0 . Θέτουμε δε dQ*/dQ0 = δQ*/δQ0 . Αν λοιπόν πάρουμε την «κακή» περίπτωση (δQ*>δQ0), τότε και μόνον τότε παίρνουμε από τη σχέση (11)
dλ > 0,     (12)
δηλαδή η ύφεση μεγαλώνει!
Ο άγνωστος Χ
Υ.Γ.   Σημειωτέον ότι, με τον τρόπο που έχω προτείνει, ο δεύτερος όρος στα δεξιά της σχέσης  (10) απουσιάζει, με αποτέλεσμα dλ<0, δηλαδή η ύφεση μικραίνει. Αν μάλιστα καταφέρουμε και αυξήσουμε την (εγχώρια) παραγωγή, δηλαδή το Q*, όπως προτείνει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, τότε η ύφεση θα μικρύνει ακόμη περισσότερο.
Ο ίδιος

Comments Off on Συνεργασία: Η συρρίκνωση της Εθνικής μας Οικονομίας

Filed under Οικονομία

Comments are closed.