Το Εθνικό Κράτος

Το Εθνικό Κράτος

Άρθρο του Χρήστου Η. Παππά, βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή στην εφημερίδα “Χρυσή Αυγή” που κυκλοφορεί αύριο

Το Εθνικό Κράτος είναι αυτό που γνωρίζει και δύναται να λέει τα μεγάλα ΟΧΙ. Το Εθνικό Κράτος περιφρονεί τους τεχνητούς διαχωρισμούς που διασπούν το Λαό.

Στηριζόμενο στη Λευκή Κοινότητα και αντλώντας έμπνευση και δύναμη από τη Φυλετική Ψυχή, γίνεται γνήσιος εκφραστής τους. Δύναται έτσι να υπηρετεί τις ανάγκες του Έθνους και του Λαού, και να λέγει στους αντιπάλους και επιβουλείς της εθνικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας τα μεγάλα ΟΧΙ.

Το Εθνικό Κράτος δεν είναι µια δικτατορία όπως αρέσκονται να κατηγορούν οι φιλελεύθεροι και οι µαρξιστές οι οποίοι βλέπουν σ’ αυτό το μοναδικό τους αντίπαλο δέος, αλλά είναι η ελεύθερη πολιτική έκφρασις του θεόδοτου, ευγενούς Εθνικισμού ενάντια στο διεθνές σύστημα της χειραγώγησης και υποδούλωσης των λαών.

Απόσπασμα από το βιβλίο το βιβλίο του Χρήστου Παππά «Το Εθνικό Κράτος της 4ης Αυγούστου»

Ακολουθεί φωτογραφικό αφιέρωμα για τον Ιωάννη Μεταξά και την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας.

Η Φιλεργατική Πολιτική του Ιωάννη Μεταξά 

Η Εθνικιστική Ευρώπη του µεσοπολέµου είχε πάρει τα πλέον πρωτοποριακά φιλεργατικά µέτρα τα οποία µας εκπλήσσουν ακόµα και σήµερα. Ο Ιωάννης Μεταξάς είναι βέβαιον ότι είχε ενστερνιστεί την ορθότητα των µέτρων αυτών. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καθεστώτος  της 4ης Αυγούστου του 1936 είναι η κοινωνική πολιτική του. Με τα λόγια του Ιωάννου Μεταξά:

«Η Κυβέρνησις η τελείως ακοµµάτιστος, κληθείσα εις την Αρχήν τον Απρίλιον του έτους τούτου και διαγνώσασα, ευθύς εξ αρχής τους κινδύνους, τους οποίους διέτρεχεν η Ελληνική Κοινωνία και, ευθύς εξ αρχής αποφασισµένη να λάβη άπαντα τα µέτρα, τα οποία εξήγγειλε δια των προγραµµατικών αυτής δηλώσεων, τα αποσκοπούντα εις την ηθικήν και υλικήν βελτίωσιν απάσης της κοινωνίας και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών και των πενεστέρων εν γένει τάξεων, εις µάτην ήλπισεν ότι θα είχεν έκθυµον και ειλικρινή την υποστήριξη των πολιτικών κοµµάτων εις τον υπέρ της· Ελληνικής κοινωνίας αγώνα της, µολονότι και εις υποχωρήσεις και συγκαταβάσεις προέβη προς τα αντιµαχόµενα ταύτα κόµµατα, τας οποίας υπό αλλάς περιστάσεις δεν θα έκαµνε. Εις κάθε της βήµα η Κυβέρνησις συνήντα την υπόκωφον κοµµατικήν αντίδρασιν, αποσκοπούσαν εις την µείωσιν του κύρους αυτής, η δε αντίδρασης αύτη είχε συνεπίκουρον και µεγίστην µερίδα του τύπου. Συγκεντρώσας ως υπεύθυνος Αρχηγός της Κυβερνήσεως, ολόκληρον την εξουσίαν, της οποίας έχω ανάγκην δια να σωθή η Ελλάς από την απειλούµενην καταστροφή της, δηλώ κατηγορηµατικώς, ότι είµαι αποφασισµένος να φέρω δια παντός µέσου και µε γοργόν βήµα εις πέρας την βαρείαν αποστολήν, την οποίαν ανέλαβον απέναντι της Αυτού Μεγαλειότητάς του Βασιλέως και απέναντι του Ελληνικού λαού. Επικαλούµαι πλήρη και αµέριστον την συνδροµήν όλων τωγ Ελλήνων, οίτινες αγαπούν την Πατρίδα µας υπέρ παν άλλο καί θέλουν να βλέπουν αυτήν ισχυράν και ευηµερούσαν.

Επικαλούµαι πλήρη και αµέριστη την συνδροµήν όλων των Ελλήνων, οίτινες θέλουν να αποκτήσουν πραγµατικας ελευθερίας και να απολυτρωθούν από την τυραννίαν των δηµαγωγών και των ανατρεπτικώς δρώντων αναρχικών στοιχείων, υπό τον ζυγόν της οποίας στενάζει και φθείρεται από καιρού η Ελληνική κοινωνία. Εδήλωσα επανειληµµένως, ότι η πολιτική της Κυβερνήσεως είναι καθαρώς φιλεργατική. Να είναι βέβαιοι οι εργάται, ότι εγώ δεν συνηθίζω να δίδω µαταίας υποσχέσεις, αλλ’ ό,τι εξαγγέλλω, το εκπληρώ επακριβώς».

Για τους εµπόρους

«Κατηρτίσαµεν τον κανονισµόν της λειτουργίας του Ταµείου Ασφαλίσεως Εµπόρων, ώστε τιθέµενου τούτου εις λειτουργία, να ασφαλισθούν πάντες οι έµποροι της Ελλάδος. Επεξετείναµεν την ασφάλιση των εφηµεριδοπωλών και κεραµοποιών εις στους εργαζόµενους εις Επαρχιακά κέντρα. Ησφαλίσαµεν εσαύτως τους εργάτας µακαρονοποιας, ως και τους ανασφάλιστους εκ των µυλεργατών».

Για τους δηµοσιογράφους και φωτορεπόρτερς

«Ιδρύσαµεν ταµείον ανεργίας δια το συντακτικόν προσωπικόν των εφηµερίδων Θεσσαλονίκης, ως και δια τους φωτορεπόρτερς. Συνεστήσαµεν και νέα γραφεία εργασίας φορτοεκφορτωτών, δια την καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των εργατών τούτων, µεριµνήσαντες δια της ιδρύσεως ταµείων, προικοδοτηθέντων µε επαρκείς πόρους, όπως τυγχάνουσιν ούτοι συντάξεως ή αποζηµιώσεως, εν περιπτώσει γήρατος ή ανικανότητος αυτών. Για τον δηµοσιογραφικόν κλάδον ελήφθησαν µέτρα αυξήσεως του µισθού αυτών, της εφαρµογής της Κυριακής αναπαύσεως και καθιερώθησαν µεγαλύτεραι χρηµατικοί αποζηµιώσεις εν περιπτώσει απολύσεως. ∆ιεθέσαµεν ποσό 10.4000.000 δραχµών προς στέγασιν και ευπρόσωπον παράστασιν των επαγγελµατικών και εργατικών οργανώσεων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου και Καβάλας, επιφορτίσαντες από τούδε τας οικείας επιτροπάς να ασχοληθούν µε την περαιτέρω οργάνωσιν της µετεργασιακής προστασίας των µισθωτών».

Και «οικολόγος»

«Απηγορεύσαµεν εις τας εργασίας χρωµατισµού  την χρήσιν ανθρακικού και θειικού µολύβδου δια την προστασίαν της υγείας των εργαζοµένων».

Η Κυριακή αργία

«Επεξετείναµεν την Κυριακήν αργίαν εις ικανόν αριθµόν επαγγελµάτων και εις αρκετάς πόλεις επιτευχθείσης ούτω της αναπαύσεως νέου µεγάλου αριθµού µισθωτών».

Η ανεργία

«Η έµφασις της ανεργίας υπό οξείαν µορφήν εν Ελλάδι κατά τα τελευταία έτη, οφείλεται εις αίτια κοινωνικά και δηµογραφικά, αλλά και εις πολιτικά και οικονοµικά. Η επαγγελµατική κυρίως ανεργία των εργατών τεχνικής και επαγγελµατικής

ειδικεύσεως, οφείλεται πρωτίστως εις αίτια πολιτικά και οικονοµικά και εις την πολιτικήν ακαταστασίαν και εις την εκ ταύτης προκαλουµένην αβεβαιότητα και διστακτικότητα των κεφαλαίων και επιχειρήσεων και την κατ’ ακολουθίαν αζητησίαν των προúόντων της βιοµηχανικής και γεωργικής µας παραγωγής. Όλαι αι ενδείξεις πείθουν ότι χάρις εις την εξασφάλισιν της πολιτικής σταθερότητος από της Μεταβολής της 4ης Αυγούστου και την εφαρµογήν της εργατικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβερνήσεως, η επαγγελµατική ανεργία υπεχώρησεν ουσιωδώς και τείνει να εξαφανισθή. Οι πολίται και το κεφάλαιον ανέκτησαν την εµπιστοσυνην προς το Κράτος, εις όλους δε τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητος (εµπόριον, βιοµηχανίαν, βιοτεχνίαν, µεταφοράς, ναυτιλίαν, γεωργίαν) παρατηρείται έντασις εργασιών και εξαιρετικής δραστηριότητος µε απολύτως ενθαρρυντικά αποτελέσµατα δια την εργασίαν. Η αύξησις του απασχολουµένου προσωπικού εις τους διαφόρους κλάδους της οικονοµίας, εν συγκρίσει προς το παρελθόν έτος, καταδεικνύει την σταθεράν ελάττωσιν της ανεργίας». Και όντως, ενώ τον Νοέµβριο του 1935 οι άνεργοι ανήρχοντο σε 128.000  τον Νοέµβριο του 1936 ανήρχοντο σε 74.000. Τρεις µήνες δηλαδή µετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου,  είχαν µειωθεί κατά 54.000».

Για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό

«Οµοίως ελήφθη νοµοθετικόν µέτρον, δι’ ου δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι λαµβάνεται µέριµνα και ρυθµίζονται οι όροι εργασίας του κατωτέρου υγειονοµικού και υπηρετικού προσωπικού όλων των νοσηλευτικών και θεραπευτικών ιδρυµάτων της Χώρας, και δια του οποίου Νόµου συστηµατοποιείται η εργασία εις τα ιδρύµατα ταύτα και παρέχεται προστασία επί 30.000 εργαζοµένων».

Θεσπίζεται κατώτατος µισθός

«Η πρώτη τούτων (συλλογικών συµβάσεων) είναι περί κατωτάτου ορίου µισθού ιδιωτικών υπαλλήλων, και η δευτέρα περί κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίων εν τη βιοµηχανία. Αποτέλεσµα των συλλογικών συµβάσεων τούτων ήτο η βελτίωσις της θέσεως των 120.000 µισθωτών, δια της απολαβής ενός κατωτάτου ορίου απαραίτητου δια την ανθρώπινην συντήρησιν και την διαβίωσίν των».

Για τις γυναίκες εργαζόµενες

«Ιδίως όµως πρέπει να εξαρθή η εξύψωσις του επιπέδου της ζωής της εργαζόµενης γυναικός ήτις µέχρι της 4ης Αυγούστου ευρίσκετο από απόψεως ηµεροµισθίου εις αθλιέστατην κατάστασιν».

Οι εργάτες µεταλλείων 

«Επίσης εβελτιώθηκαν οι οικονοµικοί όροι εργασίας των εργατών µεταλλείων και λιγνιτορυχείων, όπου είναι γνωστόν πόσο σκληροί είναι αú συνθήκαι εργασίας».

∆ιαιτησία  

«Παραλλήλως ετέθη εις εφαρµογήν ο Νόµος περί υποχρεωτικής διαιτησίας και καθιερώθη η επίλυσις των εργατικών διαφορών, τη συµµετοχή δικαστικών προσώπων και των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Αποτέλεσµα της καθιερώσεως της υποχρεωτικής διαιτησίας υπήρξεν η έγκαιρος ρύθµισις των εκάστοτε αναφυοµένων διαφορών µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, η πρόληψις των απεργιών και των λοκ-άουτ και η εξασφάλισις της οµαλότητος και της άνευ διαταραχής εργασίας, ήτις εις πλείστα επαγγέλµατα συνετέλεσεν εις την αύξησιν της εργατικής αποδοτικότητας».

Η αύξηση της αγοραστικής ικανότητας

«∆ι’ όλων των µέτρων τούτων και ιδίως των οικονοµικών, αφορώντων την βελτίωσιν ηµεροµισθίων και µισθών των λιγότερο αµειβοµένων µισθωτών, εδηµιουργήθη αγοραστική ικανότης µεταξύ των µαζών, ήτις αναµφισβητήτως υπεβοήθησε την οικονοµικήν κίνησην και ζωήν µεταξύ του κόσµου των επαγγελµατιών και βιοτεχνών. Η έξοδος των εχόντων ασφαλιστικήν προστασίαν γερόντων και ανικάνων εργατών, παρέχει την ευχέρειαν εις την άνεργον νεολαίαν, κατά προτίµησιν δε εις τα τέκνα των εξερχόµενων, βεβαίως ολίγον κατ’ ολίγον, αλλ’ ασφαλώς, να τακτοποιήται επαγγελµατικώς. Επί πλέον, οι δια των αυτών µέτρων τιθέµενοι φραγµοί εις τα δια της µηχανικής ή οικονοµικής εξελίξεως αποσαθρούµενα επαγγέλµατα επιτρέπουν εις τους νέους να εξασφαλίζουν την σταθεράν σταδιοδροµίαν εις παραγωγικά επαγγέλµατα, τα οποία και την ευηµερίαν των εγγυώνται, και η εργασία των θα είναι παραγωγική, δηλαδή θα συντελή εις την αύξησιν του Εθνικού Εισοδήµατος».

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ti-shmainei-ethniko-kratos#ixzz3hsOAGPbc

1 Comment

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

One response to “Το Εθνικό Κράτος