ÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÁÐÏ ÔÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ (Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MRB HELLAS)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ (Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MRB HELLAS)