Απάντησις πρός τόν Σεβ. Σιατίστης κ. Παύλον διά τάς θεολογικάς απόψεις του κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

siatistis-pavlos

Κάθε χώρα προκειμένου νά έχη εὐημερίαν καί ἀνάπτυξιν, χρειάζεται κατ᾿ ἀρχάς, οἱ κυβερνῆτες της, νά εἶναι ἄξιοι καί γνήσιοι πατριῶτες. Δηλαδή νά ἀγαποῦν τήν χώρα των, ὡσάν τό σπίτι των, καί τούς πολίτας της, ὡσάν τούς ἐξ αἵματος συγγενεῖς των. Καί ὄχι βεβαίως ὅπως συμβαίνει μέ τούς σημερινούς πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τήν Ἑλλάδα ὡς μίαν κερδοφόρον ἐπιχείρησιν πρός ἐμπλουτισμόν αὐτῶν τῶν ἰδίων, καί τούς Ἕλληνας, ὡς πελάτας των πρός ἐκμετάλλευσιν. Αὐτούς ὁ λαός ὄχι μόνον δέν τούς θέλει, διότι εἶναι κλέπται καί προδόται τοῦ Ἔθνους, ἀλλά τούς θεωρεῖ ὑποκριτάς καί λευκούς φασίστας, τούς δέ τοκογλύφους Εὐρωπαίους, τούς δῆθεν φίλους τῆς Ἑλλάδος, θεωρεῖ ὡς μαύρους φασίστας, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νά πραγματοποιήσουν τά σκοτεινά σχέδιά των, καί νά ἐπιβάλουν τήν παγκοσμιοποίησιν, καταδυναστεύουν τούς λαούς, «ρουφῶντας» τό αἷμα των, χωρίς κανένα οἶκτο.

Ὁ Θεός ὅμως ὥρισε ἐξ᾿ ἀρχῆς, τό κάθε ἔθνος νά ἔχη τά σύνορά του: «ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν» (Πραξ. Ιζ΄, 26). Διατί τά ὥρισε; Διότι, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεός δέν ἠθέλησε τήν παγκοσμιοποίησιν, δηλαδή νά κυβερνᾶται ὅλος ὁ κόσμος, ἀπό ἕναν παγκόσμιον κυβερνήτην, ἀκόμη καί ἐάν ἦτο καλός, διότι δέν θά ἦτο πάντα ὁ ἑκάστοτε κυβερνῶν, τίμιος καί ἄξιος. Διότι ναί μέν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πλάσματά Του, (ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος), ἀλλά δέν εἶναι ὅμως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, παιδιά Του.

Αὐτό δηλαδή, τό ὅτι δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παιδιά Του τό διαπιστώνουμεν ἀπό τούς λόγους τοῦ Κυρίου, ὅταν ἀπεκάλεσε τούς τότε Ἄρχοντας τῶν Ἰουδαίων, ἄν καί ἐπίστευον εἰς ἕνα θεόν: «ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ, καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῆ, τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστί, καί ὁ πατήρ αὐτοῦ. ἐγώ δέ ὅτι τήν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι» (Ἰω. Η΄, 44-45), «ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν!» (Ματθ. ΚΓ΄, 33).
Μήπως καί σήμερον οἱ περισσότεροι πολιτικοί δέν πιστεύουν εἰς ἕνα θεόν; Ὅμως ὁ θεός των, δέν εἶναι ὁ ἀληθής Θεός, διότι πολλοί ἐξ αὐτῶν εἶναι μασόνοι, τό ἴδιο καί οἱ μουσουλμάνοι, οἱ Ἑβραῖοι κ.λ.π. Οἱ Ἰουδαῖοι ἔλεγον διά τόν Χριστόν, ὅτι «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τά δαιμόνια» (Μάρκ. Γ΄, 22) καί οἱ σημερινοί μασόνοι λέγουν διά τόν Θεόν, ὅτι «ο Θεός είναι κακός, φθονερός, άδικος! Ο Σατανάς και οι δαίμονες είναι ανώτεροι, αμνησίκακοι, δημοκράτες, ελευθερωτές, που τους καταδιώκει η κακία του Θεού!»(Μασονική Διδασκαλία). Βλέπετε, τά «μεγάλα» πνεύματα συναντῶνται.

Ἐάν ὁ Χριστός, ἤ ὁ Πρόδρομος, ἤ ὁ Προφήτης Ἠλίας, εὑρίσκoντο σήμερον ἐπάνω εἰς τήν γῆν, πῶς θά ἐχαρακτήριζον τούς σημερινούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντας, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοί εἶναι ἄθεοι, μασόνοι καί οἰκουμενισταί ἀντίχριστοι; Δέν θά τούς ἔλεγον «γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπό τῆς μελλούσης ὀργῆς;» (Ματθ. Γ΄, 7). Βλέπετε εἰς ποῖον πνευματικόν καί οἰκονομικό χάος ὡδήγησαν ὅλοι αὐτοί οἱ ἡγέτες τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Δέν θά ἔφθανε ἡ Ἑλλάς εἰς αὐτό τό ἐλεεινό κατάντημα, ἄν ὁ λαός εἶχε ἀληθινούς Ἕλληνας Πολιτικούς καί Ἐκκλησιαστικούς ἡγέτας. Ὅμως οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ὡς μασόνοι, καί ἄθεοι, ἐφρόντισαν νά ἀφαιρέσουν ἀπό τάς ψυχάς τῶν Ἑλλήνων, τόν Θεόν, ἔτσι ὥστε νά δυνηθοῦν νά παραμένουν ἐσαεί εἰς τάς θέσεις των.
Αὐτήν τήν ὁλοκληρωτικήν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος ὑπηρετοῦν σήμερον μέ τήν ψευτοδημοκρατίαν τήν ὁποίαν ἔφτιαξαν εἰς τά μέτρα των, ἔτσι ὥστε νά δύνανται νά κλέπτουν ἀνενόχλητοι τόν ἱδρῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ δέ νόμοι, νά λειτουργοῦν μόνον διά τόν κοσμάκη καί ποτέ διά τούς ἰδίους καί οὕτως νά γίνωνται οὗτοι εὐτραφεῖς, ρουφῶντας κυριολεκτικῶς τό αἷμα τοῦ ἁπλοῦ πολίτου, τόν ὁποῖον φορολογοῦν ἀκόμη καί ἐάν εἶναι ἄνεργος, ἤ πτωχός. Εὐτυχῶς ὅμως, ὑπάρχει ἀκόμη ὀλίγον φῶς καί ἐλπίδα σωτηρίας, τό βλέπομεν μέ αἰσιοδοξίαν, καί ἀπό τάς δύο πλευράς.
Ἐλπίδα σωτηρίας ὁ Ἑλληνικός λαός πρωτίστως βλέπει μόνον εἰς τόν Θεόν καί εἰς τούς σημερινούς Χρυσαυγίτας πολιτικούς. Αὐτοί διαφέρουν ἀπό ὅλους τούς ἄλλους, διότι δέν εἶναι προδόται τοῦ Ἔθνους, δέν εἶναι μασόνοι, οὔτε καί κλέπται. Βλέπετε τήν ἀντίδρασίν των εἰς τήν οἰκονομικήν ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς τοκογλύφους τῆς Δύσεως; Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἐναντίον τῶν μασόνων καί τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀγαποῦν τούς Ἕλληνας ἐμπράκτως, δι᾿ αὐτό τούς κατηγοροῦν οἱ ψευτοδημοκράτες πολιτικοί, (οἱ ὁποῖοι ψηφίζουν νόμους χωρίς τήν γνώμην τοῦ λαοῦ, ἄλλα λέγουν πρίν ἀπό τίς ἐκλογές καί ἄλλα πράττουν μετά τίς ἐκλογές, εἶναι βουτηγμένοι μέσα εἰς τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτην, διότι εἶναι ἄθεοι καί μασόνοι). Σήμερον δέν ἔχουν παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές ἀντιλήψεις, ὅπως ἐνδεχομένως παλαιότερα, παρά ταῦτα ἐξακολουθοῦν νά τούς βαπτίζουν ὡς ἀντιχρίστους καί σατανιστάς. Βλέπετε τήν ἀντίδρασίν των διά τήν χυδαίαν παράστασιν κατά τοῦ Χριστοῦ εἰς τό θέατρον Χυτήριον. Κάμνουν θρησκευτικούς γάμους, καί τά παιδιά των τά βαπτίζουν, εἶναι παραδοσιακοί, ἀντιοικουμενισταί, καί ἀγαποῦν τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του, καί τό δείχνουν μέ τά ἔργα των. Βλέπετε τήν ἀντίδρασίν των, ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου, διά τό ἠλεκτρονικόν φακέλωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία περιέχει τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου «666». Τέλος, βλέπετε καί τήν φιλανθρωπίαν των μόνον πρός τούς Ἕλληνας πάσχοντας.

Ἐδῶ, δηλαδή εἰς τό θέμα τῆς φιλανθρωπίας τῶν Χρυσαυγιτῶν, ἐπειδή τήν ἐνεργοῦν μόνον πρός τούς πάσχοντας Ἕλληνας, ἔχουν προκαλέσει «μέγα σκάνδαλον». Σχεδόν ὅλοι οἱ θεολόγοι-θρησκειολόγοι, ψευδο-ἐπίσκοποι, σχεδόν ὅλοι οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν κομμάτων, καί λοιπαί ὀργανώσεις, τούς κατηγοροῦν εὐθέως ὡς ρατσιστάς καί φασίστας καί τήν ὀργάνωσίν των ὡς ἀντίχριστον καί σατανικήν.
Διατί ἆραγε; Διότι ὅπως ἰσχυρίζονται, ἐν τῷ προσώπῳ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀβαπτίστων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, βλέπουν τόν ἴδιον τόν Χριστόν. Τό ἔχει δηλώσει εὐθέως ὁ ἐπίσκοπος Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος: [«Είναι θλιβερό ότι κάποιοι «χριστιανοί αγωνιστές» ταυτίστηκαν με τη χρυσή αυγή για να υπερασπιστούν τον Χριστό. Τον Χριστό που η «χρυσή αυγή» τον διώκει, τον προσβάλλει και τον εξευτελίζει καθημερινά και το πράττει στα πρόσωπα, των προσφύγων, των μεταναστών ακόμα και των παιδιών. «Ξεχάσατε αγαπητοί μου χριστιανοί το λόγο του Χριστού «επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατέ μοι φαγειν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με, ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με, γυμνός, και ου περιεβάλετέ με, ασθενής και εν φυλακή, και ουκ επεσκέψασθέ με». Καλύτερα άθεος παρά να παγιδεύεις ανθρώπους όπως κάνει η Χρυσή Αυγή. Άφησα τελευταία τη «Χρυσή Αυγή» που στην πραγματικότητα είναι «μαύρη νύκτα» (Σιατίστης Παῦλος).
Ὄντως μαύρη νύκτα καί σκοτεινή, ἔχει ὁ ἐν λόγῳ ψευδο-ἐπίσκοπος εἰς τήν ψυχήν του, ὁ κ. Παῦλος Σιατίστης. Τά ὅσα εἶπε ἀνωτέρω εἶναι ἀντίχριστος διδαχή. Διότι εἶναι ὡσάν νά μᾶς λέγη, ὅτι ὁ Χριστός, ἀφοῦ πρωτίστως θά βάλη εἰς τά δεξιά Του, ὅλους αὐτούς τούς ἀβαπτίστους μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι δέν τόν πιστεύουν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ, καί οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν βαπτισθῆ εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγ. Τριάδος, τότε ἀπευθυνόμενος πρός ἡμᾶς τούς πιστούς Του, οἱ ὁποῖοι θά εὑρεθῶμεν, εἰς τά ἀριστερά Του, (ἐλλείψει φιλανθρωπίας πρός ὅλους αὐτούς), θά μᾶς εἴπη: «ἐπείνασα γάρ, καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός,…» (Ματθ. ΚΕ΄, 42-43).
Τότε καί οἱ πιστοί Του δικαιολογημένως θά τοῦ ἀπαντήσουν. Διά ποῖον λόγον Κύριε εἶπες ψέματα εἰς τούς Ἀποστόλους Σου; «… πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάση τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται»; (Ματθ. ΙΣΤ΄, 15-16). Ἄρα, ἀσκόπως κατέβηκες Κύριε καί ἔγινες ἄνθρωπος καί ἐσταυρώθης, ἀφοῦ θά ἔσωζες καί ὅσους δέν θά Σέ ἐπίστευον ὡς Θεόν. Ἄρα τό «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» δέν εἶναι ψέμα; Διά ποῖον λόγον λοιπόν, θά ἔπρεπε ἡμεῖς νά Σέ πιστεύωμεν καί νά μᾶς σφάζουν ὅλοι αὐτοί, ἀφοῦ ἠμπορούσαμεν καί ἡμεῖς νά σωθῶμεν καί χωρίς βάπτισμα, ὅπως οἱ μουσουλμάνοι;
Βλέπετε λοιπόν πόσον «φωτισμένος» εἶναι ὁ κ. Παῦλος Σιατίστης; Δυστυχῶς δέν εἶναι μόνον αὐτός, ἀλλά ὑπάρχουν καί πολλοί ἄλλοι μέ τά ἴδια μυαλά.
Ὅμως ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης, «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί», ἔχει δώσει τήν δέουσαν ἀπάντησιν εἰς τόν Σιατίστης κ. Παῦλον: «… οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις»; (Ματθ. ιε΄, 26). Τόν ἐρωτῶμεν λοιπόν, μήπως ὁ Κύριος εἶναι καί αὐτός ρατσιστής, καί μισαλλόδοξος; Δέν ἔφθανε ὅπου δέν ἠθέλησε νά προσφέρη βοήθεια εἰς μίαν γυναίκα εἰδωλολάτρισσα, Χαναναία, τήν κατονομάζει καί «κυνάριον», δηλαδή σκυλί. Ὁ Κύριος ὅμως τελικῶς τήν ἠλέησε, δίδοντάς της τήν ζητουμένην βοήθειαν, διότι ἐταπεινώθη σφόδρα. Ἐξ αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί τῆς γυναικός, ἀπορρέει, ὅτι ὅταν ὑπάρχη ταπείνωσις, καί ἐκδηλώνεται ἀπό ἀνάλογον συμπεριφοράν ὅπως αὐτήν τῆς Χαναναίας γυναικός, ἀλλά καί τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου τῆς παραβολῆς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε φιλανθρωπίαν, ἄν καί εἶχε διαφορετικήν πίστιν, τότε ἠμποροῦμεν καί ἡμεῖς νά τούς προσφέρωμεν βοήθειαν. Ἄλλως, τρέφομεν καί περιθάλπομεν «σκυλιά», τά ὁποῖα δαγκώνουν θανασίμως.
Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἑλλάδος ἀπέδειξαν ὅτι δέν μποροῦν νά γίνουν ταπεινοί ὡς τήν Χαναναίαν, οὔτε καί καλοί Σαμαρεῖται, ἀλλά καί δέν δείχνουν κανένα δεῖγμα μετανοίας, διότι τό Κοράνιόν τους, τούς διδάσκει νά σφάξουν ὅλους τούς ἀπίστους τοῦ Ἀλλάχ. Καί ἄπιστοι τοῦ Ἀλλάχ, εἴμεθα ὅλοι ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Δυστυχισμένε ἐπίσκοπε κ. Παῦλε, οἱ μουσουλμάνοι τόν Χριστόν δέν τόν ἀγαποῦν καί δέν τόν πιστεύουν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ὅλους αὐτούς, τούς ἀποστέλλει εἰς τό ἀνάθεμα, φοβᾶμαι, μήπως συμπεριληφθεῖτε καί ἐσεῖς: «εἴ τις οὐ φιλεῖ τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαράν ἀθᾶ» (Α΄ Κορ. ΙΣΤ΄, 22). Δηλαδή, νά πᾶνε ὅλοι εἰς τόν διάβολον. Αὐτό δέν ἐξηγεῖ τό «ἀνάθεμα» κ. Παῦλε; Ἄρα, συμφώνως μέ σᾶς, εἶναι ρατσιστής καί μισαλλόδοξος καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Μήπως διαφέρει καί ὁ Πατριάρχης σας, ὁ κ. Βαρθολομαῖος; Τά παρόμοια «ἀναθέματα» τῶν ἁγίων Πατέρων τά ἐχαρακτήρισε «ἐντάλματα μίσους», καί εἶπε μάλι-στα ὅτι θά λογοδοτήσουν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου τοῦ Θεοῦ, οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Αὐτά μόνον ἀπό μασόνους ἠμποροῦν νά εἰπωθοῦν .
Ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης, ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφει: «εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε» (Β΄ Ἐπιστ. β΄, 10). Μήπως κ. Παῦλε καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι καί αὐτός ρατσιστής καί μισαλλόδοξος; Ἤ μήπως οἱ μουσουλμάνοι φέρουν αὐτήν τήν διδαχήν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων; Βλέπετε πόσον τυφλός πνευματικῶς εἶσθε;
Ὁ Κύριος, ὡς παντογνώστης Θεός, προεγνώριζε τό τί ἐγκλήματα θά διέπραττον ἀνά τούς αἰῶνας, ὅλοι αὐτοί οἱ ἐχθροί Του, οἱ πιστεύοντες διδασκαλίας δαιμονίων, «ὅτι πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (ψαλμ.95). Ὁ ἀληθινός Θεός εἶναι μόνον τῶν ὀρθοδόξων, διότι μᾶς διδάσκη νά ἀγαπᾶμε ὅλους, ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς μας, ἐνῶ ὁ θεός τῶν μουσουλμάνων μέσῳ τοῦ προφήτου των, διδάσκει καί προτρέπει τούς ὀπαδούς του, νά ἐξαλείψουν ἀπό προσώπου τῆς γῆς ὅλους τούς ἀπίστους τοῦ Ἀλλάχ!!! Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς διδαχῆς, διαπράττονται τόσα πολλά ἐγκλήματα κατά τῶν Χριστιανῶν. Ἀκόμη καί σήμερον εἰς τήν Συρίαν, εἰς τήν Αἴγυπτον, καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν μουσουλμάνοι, διαπράττονται φοβερά ἐγκλήματα κατά τῶν Χριστιανῶν. Ἡ διεθνής ὀργάνωσις «Open Doors» προσφάτως ἐδημοσίευσε 50 κράτη, τά πλέον ἐπικίνδυνα διά τούς Χριστιανούς. Τό πρῶτον ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ Β. Κορέα, καί ἡ Τουρκία κατέχει τήν 31ην θέσιν. Ἄρα, οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή οἱ Ἀλβανοί, οἱ Πακιστανοί, οἱ Τοῦρκοι κ.λ.π, δοθείσης εὐκαιρίας, θά σφάξουν Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Ἕλληνας, ἀφοῦ τούς τό ἐπιβάλλει τό Κοράνιον, προκειμένου νά ἐξαλείψουν, ἀπό προσώπου τῆς γῆς, τούς ἀπίστους τοῦ Ἀλλάχ! Καί ἄς ἀφήσουν τό παραμύθι τῆς Χαλιμᾶς, ὅτι εἶναι ἀκίνδυνοι. Παρά ταῦτα, οἱ οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι, βλέπουν ἐν τῷ προσώπῳ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀβαπτίστων ἀντιχρίστων μουσουλμάνων, τόν ἴδιον τόν Χριστόν. Τρομάρα των!!
Τί κόλασις τούς περιμένει ὅλους αὐτούς!!! Πόσον μακρυά ἀπό τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκονται, πόσον τετυφλωμένοι πνευματικῶς εἶναι, σχεδόν ὅλοι. Ἐξαίρεσιν βλέπομεν μόνον εἰς τόν Σεβ/τον Σεραφείμ Πειραιῶς, ἄν καί αὐτός συμπροσεύχεται μέ οἰκουμενιστάς (ἴσως νά ὑπάρχουν καί μερικοί ἄλλοι, τούς ὁποίους ὅμως ἡμεῖς δέν γνωρίζομεν), τόν ὁποῖον κυνηγοῦν νά κατασπαράξουν (βλέπε ἀντίδρασιν Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἀνάγνωσιν τῶν «Ἀναθεμάτων» τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας).

Δυστυχῶς οἱ οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι, δείχνουν διά μίαν ἄλλη φορά, τό πόσον τυφλοί πνευματικῶς εἶναι, καθώς θεολογοῦν ἀθεολογήτως, ὅτι ἔχομεν τόν ἴδιον θεόν ὅλοι, Μουσουλμάνοι, Ἰουδαῖοι, Μασόνοι καί Ὀρθόδοξοι. Καί μέ τό σκεπτικό αὐτό, ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιήσουν τόν λόγον τοῦ Κυρίου «καί γενήσεται μία ποίμνη εἷς ποιμήν»(Ἰω. Ι΄, 16). Προσπαθοῦν δηλαδή νά ἑνώσουν ὅλας τάς μονοθεϊστικάς θρησκείας τῶν δαιμονίων «οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» μετά τῆς ἀληθινῆς θρησκείας , τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κάτω ἀπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀντίχριστος κατά τόν ἅγιον Κοσμᾶν τόν Αἰτωλόν. Καί οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι ἐπίστευον εἰς ἕνα θεόν, ὅμως ὁ Χριστός τούς εἶπε ὡς προείπομεν, ὅτι πατέρα σας ἔχετε τόν σατανᾶ. Ἄν ὄντως ὑπῆρχε σωτηρία εἰς κάθε μονοθεϊστική θρησκεία, χωρίς Χριστόν καί χωρίς βάπτισμα, δέν ὑπῆρχε λόγος νά κατέβη ἐξ οὐρανοῦ ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Καί αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῶν Σιωνιστῶν, νά δημιουργήσουν δηλαδή μίαν παγκόσμιον δικτατορίαν, τό εἶπεν καί ὁ. Γ. Παπανδρέου, ὅτι χρειαζόμεθα ἕναν παγκόσμιον κυβερνήτην. Αὐτός θά εἶναι δι’ ἡμᾶς τούς ὀρθοδόξους ὁ ἀντίχριστος, τό θηρίον τῆς «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ» καί ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ θά εἶναι «666», ἡ δέ βασιλεία του θά εἶναι μόνον 42 μῆνας, διότι μετά ἔρχεται τό τέλος τοῦ κόσμου.

Προλαμβάνομεν καί λέγομεν, τό «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ΄, 28), τό εἶπεν ὁ Ἀπόστολος, μόνον εἰς ὅσους τόν ἔχουν πιστεύσει ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί ἔχουν βαπτισθῆ. Διαβᾶστε τούς προηγουμένους στίχους τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου, διά νά ξετυφλωθεῖτε. Παρομοίως εἶχον εἴπει καί οἱ Ἀρχαῖοι πρόγονοί μας «Ἕλληνας καλεῖσθαι τούς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἤ τούς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας».
Ὁ Χριστός «ἅγιε» οἰκουμενιστά ἐπίσκοπε, εἶναι Βασιλέας καί τό πολίτευμά Του εἶναι Βασιλεία καί ὄχι δημοκρατικόν. Ὅμως ἄν καί Βασιλεύς, κατέβη ἐξ οὐρανοῦ, ἔγινε ἄνθρωπος, καί προσέφερε τό αἷμα Του πρός σωτηρίαν τοῦ λαοῦ Του, χωρίς νά ζητήση κανένα ἀντάλλαγμα, παρά μόνον νά τόν πιστεύσωμεν ἀληθῶς. Καί δέν ὀνομάζει τούς πιστούς Του, δούλους, ἀλλά ἀδελφούς καί συγκληρονόμους τῆς Βασιλείας Του. Τά πρόσωπα λοιπόν καί ὄχι τό πολίτευμα δη-μιουργοῦν τήν ἰδανικήν διακυβέρνησιν μίας Χώρας.

Καί αὐτά τά ἰδανικά Πρόσωπα, δέν θά τά εὕρωμεν εἰς τούς ἀθέους πολιτικούς ὅπως μᾶς προτείνετε τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς τοῦ Κ.Κ.Ε καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτοί δέν ἔχουν λογική-μυαλό, διότι ἔχουν χαλασμένον ἐγκέφαλον, δέν τό λέγομεν ἡμεῖς, ἡ θεόπνευστος θ. Γραφή τό λέγει: «εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός»(ψαλμ.ΙΓ΄) καί ὁ Χριστός ὁ Ἴδιος τό ὡμολόγησε: «ἄφρον· ταύτη τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ» (Λουκ.ΙΒ΄, 20). Τώρα ἄν λέγουν καί μερικάς ἀληθείας, τί μ’αὐτό, καί τό χαλασμένο ὡρολόγιον δύο φοράς τό εἰκοσιτετράωρο λέγει τήν σωστή ὥρα. Ἀλλά καί ὁ ἀείμνηστος Νικ. Ψαρουδάκης ἔλεγε ὅτι, οἱ λαοί οἱ ὁποῖοι κυβερνῶνται ἀπό ἀθέους, κυβερνῶνται ἀπό τυράννους.

Καί ὅμως, οἱ δυστυχεῖς αὐτοί οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς ἀθέους αὐτούς, τούς ἔχουν εἰς καλλιτέρα μοῖραν ἀπό τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Χρυσαυγίτας, τῶν ὁποίων τήν ὀργάνωσιν ἐχαρακτήρισαν φασιστικήν καί ἀντίχριστον. Σάν δέν ντρέπονται καί λιγάκι. Οἱ Χρυσαυγῖται δέν εἶναι Δούρειος Ἵππος, οὔτε εἶναι εἰδωλολάτραι, βαπτίζουν τά παιδιά των καί κάμνουν θρησκευτικόν γάμον, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κ. Τσίπρα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος καί τά παιδιά του τά ἔχει ἀβάπτιστα καί θρησκευτικόν γάμον δέν ἔκανε. Καί αὐτούς τούς ἀθέους ἐσεῖς σφόδρα τούς ὑποστηρίζετε, καί ἔχετε τήν ἀπαίτησιν νά θεωρεῖσθε καί «φύλακες» τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου σας. Τρομάρα σας ἀκόμη μία φορά.

Κατά τήν ἐποχήν τοῦ Χριστοῦ, μερικοί Ἕλληνες εἰδωλολάτραι, οἱ ἀγνοοῦντες τόν ἀληθινόν Θεόν, «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ», ἐζήτησαν νά εἴδουν τόν Ἰησοῦν, «ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπό Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας καί ἠρώτων αὐτόν λέγοντες, Κύριε θέλομεν τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος καί λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ καί πάλιν Ἀνδρέας καί Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ ὁ δέ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰω. ΙΒ΄, 23). Προγνωρίζοντας λοιπόν ὁ Χριστός ὅτι θά δοξασθῆ ἀπό τούς Ἕλληνας, εἶπε εἰς τούς Ἰουδαίους «ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τούς καρπούς αὐτῆς» (Ματθ. ΚΑ΄, 43). Καί ἀργότερον ἡ Ἱστορία ἀπέδειξε, ὅτι οἱ μεγαλύτεροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὑπῆρξαν Ἕλληνες.
Ὅμως ἐσεῖς τούς μεγάλους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τούς πετᾶτε ἔξω, ὡς μισαλλοδόξους καί φασίστας, διότι καθ᾿ ὑμᾶς, ἔγραψαν ἐντάλματα μίσους δηλαδή τά «ἀναθέματα», δι᾿ ὅσους δέν ἀγαποῦν τόν Χριστόν. Ἔτσι θέλετε νά κάμετε καί τούς Χρυσαυγίτας πιστούς, τούς πετᾶτε ἔξω ἀπό τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, καί ὄχι μόνον, τούς θεωρεῖτε ἀντιχρίστους, εἰδωλολάτρας, σατανιστάς, φασίστας, προδότας Ναζί, πράκτορας καί τόσα ἄλλα. Δέν γνωρίζετε κ. Παῦλε τόν λόγον τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι «ὅς γάρ οὐκ ἔστι καθ’ ὑμῶν, ὑπέρ ὑμῶν ἐστι»; (Μαρκ. Θ΄, 40). Ποῖοι ὑπερασπίσθησαν τόν Χριστόν, κάμνοντας μήνυσιν κατά τοῦ Ἀλβανοῦ σκηνοθέτου τοῦ Corpus Christi, Λαέρτη Βασιλείου!; Ποῖοι ὑπερασπίζονται τό Ἔθνος, αὐτοί οἱ ὁποῖοι ξεπωλοῦν τήν δημοσίαν περιουσίαν τῆς Χώρας, ἤ αὐτοί οἱ ὁποῖοι τήν ὑπερασπίζονται;

Ἐξ ὅλων αὐτῶν κ. Παῦλε, ἀπορρέει ἕνα συμπέρασμα, ὅτι σχεδόν ὅλοι σας τούς φοβᾶσθε, ἐπειδή θέλουν νά ξεβρωμήσουν τήν Ἑλλάδα ἀπ᾿ ὅλους τούς ψευτοδημοκράτας πολιτικούς, ἀλλά καί τούς προδότας ἐκκλησιαστικούς, καί ἀφῆστε τά παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς. Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν τρώγει κουτόχορτο, ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἀποστείλη πάντως ὅλους αὐτούς τούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντας, εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τῆς Ἱστορίας.
Τά ἀποτελέσματα τῆς διακυβερνήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν ἀχρήστων πολιτικῶν, τοῦ λευκοῦ φασισμοῦ, ἀλλά καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μασονικοῦ κατεστημένου, εἶναι γνωστά εἰς ὅλους μας, τά βιώνουμεν. Ἐπίσης βιώνουμεν καί τά ἀποτελέσματα τῆς «πολιτισμένης» Εὐρώπης,-τοῦ μαύρου φασισμοῦ-τῶν τοκογλύφων. «Ἄλλαξε ὁ Γερμανικός φασισμός, καί ἔβαλε τά ροῦχα του ἀλλιῶς». Οἱ Γερμανοί, ἐπειδή δέν κατώρθωσαν νά κυριαρχήσουν ἐπί τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης μέσῳ τοῦ πολέμου τῶν Ναζί τοῦ Χίτλερ, προσπαθοῦν τώρα νά τούς καθυποτάξουν οἰκονομικῶς, ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν Ναζί. Αὐτοί εἶναι οἱ Ναζί καί ὅσοι Ἕλληνες τούς ὑποστηρίζουν. Ἡ ‘Ορθόδοξος Ἑλλάς δέν γεννᾶ Ναζί. Οἱ Χρυσαυγῖται εἶναι γνήσιοι πατριῶται Ἕλληνες καί δέν ἀνήκουν οὔτε εἰς τούς λευκούς, οὔτε εἰς τούς μαύρους φασίστας, εἶναι ἀληθινοί δημοκράται, διότι ἀγαποῦν τά ἰδανικά τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τό Ἑλληνικόν Σύνταγμα, ἤτοι Ὀρθοδοξία, Ἑλλάδα καί Ἐλευθερία. Εἶναι τρεῖς ἀδελφαί ἀγαπημέναι καί ἀχώριστοι. Δημοκρατία εἶναι, νά ἀγαπᾶς τό Ἔθνος σου καί τόν λαόν σου, ὅπως ἀγαπᾶς καί ὑπερασπίζεσαι τό σπίτι σου καί τήν γυναῖκα σου.

Εὐχόμεθα εἰς τούς ἀληθινούς δημοκράτας Χρυσαυγίτας, νά τούς βοηθήση ὁ Θεός νά κυβερνήσουν μίαν ἡμέραν τήν Ὀρθόδοξον Ἐλλάδα καί νά τούς φωτίση ὁ Θεός νά ἑνώσουν τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι ἐχωρίσθησαν εἰς νεοη-μερολογίτας καί παλαιοημερολογίτας ἐξ αἰτίας τοῦ τότε μασόνου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.
+ ο Δωδεκανήσου Γ.Ο.Χ. Καλλίνικος

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/02/siatistis-pavlos-xrusi-augi.html#ixzz2Lq4sLxXE

Comments Off on Απάντησις πρός τόν Σεβ. Σιατίστης κ. Παύλον διά τάς θεολογικάς απόψεις του κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Filed under ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.